Personeel

Personeel Informatie Omarm Mij

Personeel

 De leidsters worden zorgvuldig geworven en geselecteerd, waarbij niet alleen gekeken wordt naar competenties en kennis, maar ook naar werkhouding, kind gerichtheid, motivatie en uitstraling.

De leidsters leveren een bijdrage aan de uitvoering van het plan en aan het kindvriendelijk klimaat op de opvang, alles gericht op het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Alle leidsters hebben een ‘verklaring van goed gedrag’ overlegd die is afgegeven door de gemeente.

Leidinggevende kinderopvang Omarm mij

Graag presenteer ik mezelf aan u voor. Mijn naam is Dominique Porthos de trotse eigenaar van kinderopvang Omarm mij. Een gebalanceerde opvoeding is voor mij van essentieel belang. Samen met mijn team streef ik er naar om een kwalitatief kinderopvang te bieden, gebaseerd op de wensen van de ouders en in het belang van de kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is van zelf sprekend om elk uniek kind een eigen patroon te laten vormen in hun persoonlijkheid, sociale emotionele aspecten.

Als het kind zelfvertrouwen en een goede zelfbeeld heeft staat het steviger in zijn leefomgeving. Na 15 jaar ervaring te hebben opgedaan in de kinderopvang was het voor mij duidelijk dat de emotioneel veiligheid van een kind, stabiliteit kan bieden in zijn omgeving en zijn toekomst perspectief. Die emotionele veiligheid is als het ware een fundering met het oog op vertrouwen, zelfredzaamheid, acceptatie en normen en waarden. Mijn uitgangspunt is ieder kind heeft het recht om de ruimte te krijgen om op eigen tempo te ontwikkelen in een veilige en prettige omgeving. Wij omarmen ieder kind met enthousiasme ongeacht welke komaf en geloofsovertuiging

Verder bewaakt onze oudercommissie het pedagogische beleid en het algemene beleid. Zij evalueren met de ouders en geven advies aan de directie.

Leidsters

Stagiaires

Bezetting
Stamgroepen

Stamgroep, leeftijdsgrens en leidster-kind-ratio. Momenteel heeft kinderopvang Omarm mij capaciteit om per dag 1 groep kinderen op te vangen van in totaal maximaal 16 kinderen. De capaciteit hangt mede af van de leeftijdssamenstelling van de stamgroepen. De stamgroepen bestaan uit kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

De verhouding tussen het aantal leidsters en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de stamgroep bedraagt ten minste:
– 1 leidster per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
– 1 leidster per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
– 1 leidster per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
– 1 leidster per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

Deze kind aantallen gecombineerd met het aantal leidsters zijn gebaseerd op de GGD richtlijnen. Er is voor het grootste gedeelte van het jaar een vaste leidster van elke stamgroep aanwezig. Dit om een vertrouwd gevoel te geven aan het kind.

Doordat wij kleinschalig zijn, kennen de kinderen de leidsters en elkaar. Hierdoor vormt het samenvoegen op een andere groep dan de stamgroep bijna geen drempel voor de kinderen die door afgesproken activiteit de stamgroep verlaten.

Indien er afwijking zich voordoet m.b.t. het kind – leidster – ratio, dan wordt deze aangevuld door 1 volwassenen of door ondersteuning van de leidinggevende waar en hoelang het nodig is.

Mentorschap

Toetsen, observeren en tutoring Om de ontwikkeling van een kind te volgen is het belangrijk goed te observeren. Wat voor gedrag vertoont het kind? Welke resultaten leveren het spelen en leren op?

Voor het observeren en volgen van kinderen in hun ontwikkeling werken wij met de Piramide kindvolgsysteem “Samen kijken naar kinderen”. Twee keer per jaar kunnen daarnaast, na overleg met ouders, bij de 3-jarige kinderen toetsen van het peutervolgsysteem worden afgenomen. Deze toetsen sluiten aan op de toetsen van het leerlingvolgsysteem die op de meeste basisscholen worden gebruikt. Met deze toetsen kunnen de kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling en zo nodig extra begeleiding (tutoring) krijgen.

Deze tutor wordt uitgevoerd door een gecertificeerd vve leidster van Omarm mij. Dit is een pedagogisch medewerker die met kinderen die dat nodig hebben individueel of in een klein groepje een activiteit doet, voorbereidend op de piramideactiviteiten die in de groep gaan komen. Hierdoor is het leerrendement hoger en zullen kinderen extra vooruit gaan in hun ontwikkeling. Naast het uitvoeren van activiteiten met individuele kinderen heeft de tutor als taak de toetsen af te nemen

Pedagogische Coaching

 

Hieronder beschrijven wij de wijze waarop wij Pedagogische Coaching ontvangen in 2019.
Wij hebben ervoor gekozen om de Pedagogische Coaching af te nemen bij Casa4 Ondernemen in Kinderopvang. Vanuit Casa4 worden wij gecoacht in onze pedagogische visie, welke beschreven staat in dit pedagogisch beleid. De Pedagogische Coaching 2019 ziet er als volgt uit:

 

 • Elk kwartaal een ander pedagogisch thema

  1e kwartaal: Omgaan met gevoelens, huilen & hechting
  2e kwartaal: Liefdevol begrenzen en omgaan met ongewenst gedrag
  3e kwartaal: Individuele coaching aan de hand van gesprekken4e kwartaal: Individuele coaching aan de hand van gesprekken

 • Pedagogische coaching ‘on the job’
  De pedagogisch Coach van Casa4 coacht ons individueel tijdens ons werk. Het doel hiervan is dat wij tijdens ons werk bewust worden gemaakt van ons pedagogisch handelen. De coach doet dit door ons vragen te stellen over ons handelen en ons bewust te maken hoe wij nog meer kunnen aansluiten bij de behoeften van de kinderen.
 • 1x per jaar Pedagogische training bij Orthopedagoge Catherine Delsing
  Binnen de pedagogische visie krijgt elke medewerker 1x per jaar pedagogische training bij Catherine Delsing. Daarbij wordt in een kleine groep dieper ingegaan op de thema’s.
 • 2x per jaar teamtraining op locatie
  Tijdens de pedagogische teamtraining bespreken wij met het team verschillende thema’s. De teamtraining bestaat uit kennisoverdracht, verschillende werkvormen en bewustwording op het handelen.
 • Observatie behorend bij het thema

  Onze medewerkers voeren een observatie uit in het thema volgens een vooraf vastgesteld observatie formulier. Deze observatie wordt vervolgens in de volgende teamtraining geëvalueerd.

3 uurs regeling

 Op KDV Omarm Mij wijken wij alleen af van de BKR tijdens de pauzes.  Bij de start van de dag om 07.30 uur begint er  1 medewerker. Om 08.30 uur komt de 2e medewerker. Tijdens deze momenten voldoen wij aan de BKR.

Op het eind van de dag werkt 1 medewerker tot 17.30 uur en wanneer nodig vanwege het kindaantal tot 18.00 uur. De laatste medewerker werkt tot 18.30 uur, tot alle kinderen zijn opgehaald.

Tijdens de pauzes wijken wij af van de BKR. De pauzes zijn van 12.30 uur tot 14.30 uur.

De ondernemer is tijdens de pauze aanwezig op de groep zodat de pedagogisch medewerkers met pauze kunnen. Tijdens de pauze werken we met minimaal de helft van de benodigde pedagogisch medewerkers.

Buiten de pauzetijden wijken we niet af van de BKR. Wij wijken dus niet af van de BKR tussen 7.30-12.30 uur en 14.30-18.30 uur.

Contact

Admiraal de Ruijterweg 58
1056 GL Amsterdam