Ouders

Ouderlijke Informatie Omarm Mij

Ouders

Wij (willen) leren van elkaar, over hoe wij denken, handelen en bewust contact maken vanuit de visie. Wij willen elkaar stimuleren in leren. In een positieve sfeer kunnen wij elkaar aanspreken om bewustwording te creëren.
Wij staan open voor elkaars ideeën. Luisteren is een kwaliteit.

Om die reden hechten wij veel waarde aan een open en transparante communicatie met ouders.

Oudercommissie

De oudercommissie adviseert de organisatie (in de wet en de meeste reglementen ‘houder’ genoemd) over het beleid ten aanzien van:

* de uitvoering van het bieden van verantwoorde kinderopvang

* voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;

* openingstijden;

* spel- en ontwikkelingsactiviteiten;

* klachten en klachtenregeling;

* de prijs van kinderopvang.

Daarnaast werkt de oudercommissie samen met de organisatie bij het organiseren van vieringen (Sinterklaasviering, voorleesontbijt, feest op de locatie) en ouderavonden.

Reglementen

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders waarvan een kind door de betreffende organisatie opgevangen wordt. In de praktijk zijn er meestal minder kandidaten dan zetels en worden de oudercommissieleden zonder verkiezingen benoemd. De bevoegdheden en facilitering (budget, ondersteuning) van de oudercommissie worden vastgelegd in een reglement. Er zijn modelreglementen opgesteld door BOink (belangenvereniging voor ouders) en de Brancheorganisatie Kinderopvang

Werkwijze

De oudercommissie kan zelf bepalen hoe ze haar adviestaken uitvoert. Vaak gebeurt dat in bijeenkomsten, waarin de leden met elkaar en met de leidinggevende van de organisatie onderwerpen bespreken. De oudercommissie kan ook bepaalde functies verdelen onder de oudercommissieleden, zoals voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zetten individuele leden zich vaak per thema of activiteit in om de nodige taken uit te voeren. De werkwijze van de oudercommissie wordt door de oudercommissie vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Ondersteuning Oudercommissies

De oudercommissie kan gebruik maken van verschillende vormen van ondersteuning en advies omtrent oudermedezeggenschap.

 

Communicatie met ouders

Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een kennismakingsgesprek met de ouders plaats. Tijdens dit gesprek wordt de praktische kant van de opvang doorgenomen en de zakelijke aspecten worden vastgelegd in een eventuele overeenkomst.

Naar behoefte van de ouders vindt er telefonisch contact plaats. Verder is er tijdens de breng- en ophaalmomenten alle gelegenheid om de leidsters en de leiding te spreken. Tijdens de opvang kan er gebruik worden gemaakt van een overdrachtsschrift op verzoek van de ouders die zij zelf dienen aan te schaffen.

Leidsters van kinderopvang Omarm mij zullen in het contact met de ouders, alle informatie vertrouwelijk behandelen, met respect voor de privacy van ouders en kinderen. Ouders worden ook door middel van een memo als reminder op de hoogte gesteld, bijvoorbeeld bij , aankondiging van een studiedag of sluitingsdag.

Bespreekcultuur in de organisatie

Wij (willen) leren van elkaar, over hoe wij denken, handelen en bewust contact maken vanuit de visie. Wij willen elkaar stimuleren in leren. In een positieve sfeer kunnen wij elkaar aanspreken om bewustwording te creëren. Wij staan open voor elkaars ideeën. Luisteren is een kwaliteit.

Wij zijn daarbij:

*  open en eerlijk
*  proactief
*  geïnteresseerd in kinderen en ouders

*  geïnteresseerd in elkaar
*  gericht op de dienstverlening
*  praktisch

*  spreken vanuit de ik-boodschap

 Informatie-uitwisseling met ouders

We gebruiken o.a. de volgende momenten en middelen voor de informatie naar ouders

  • overdracht bij halen en brengen
  • nieuwsbrieven
  • informatiebord op de groepen

Documenten Omarm mij

Elk jaar komt de Inspectie langs op de locatie van kinderopvang Omarm mij. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor de kinderopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

• Ouders
• Personeel
• Veiligheid en gezondheid
• Accommodatie en inrichting
• Groepsgrootte en leidster – kind – ratio
• Pedagogisch beleid en praktijk
• Klachten

Dit zijn de jaarlijkse inspectierapporten:

KDV rapport 

BSO Rapport

Hoe gaan wij om met klachten?

Het kan voorkomen dat ouders een klacht hebben of dat er sprake is van een meningsverschil. In dat geval hebben de ouders de keus om de klacht met de leidinggevende van kinderopvang Omarm mij te bespreken of direct dit bij de Klachtenloket aan te geven.

Indien de ouder voor de kinderdagverblijf kiest, dan zal dit ongeacht professioneel worden behandeld. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunnen ouders zich alsnog richten tot de Klachtenloket. Ook heeft de ouder de keus om direct contact op te nemen met de Geschillencommissie. Kinderopvang Omarm mij is aangesloten bij deze stichting. Contact opnemen met de Klachtenloket Peuterspeelzaal kan via de website van de stichting (www.klachtenloketkinderopvang.nl), via telefoonnummer 0900-1877 of de Geschillencommissie (www.geschillencommissie.nl), via telefoonnummer 070-3105310.

Contact

Admiraal de Ruijterweg 58
1056 GL Amsterdam