Kdv

Kdv Informatie Omarm Mij

Kinderdagverblijf

Bij KDV Omarm Mij bieden wij opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De basisgroep heeft een maximale grootte van 16 kindplaatsen.

KDV Omarm Mij staat voor:

* Een gezellige huiselijke sfeer

* Een warme maaltijd

* Zelfstandigheid aan de kinderen

* Themagerichte activiteiten

* Pedagogisch verantwoord opvang waar de voertaal Nederlands is

* Emotionele veiligheid

Bij KDV Omarm Mij bieden wij opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De basisgroep heeft een maximale grootte van 16 kindplaatsen.

KDV Omarm Mij staat voor:

* Een gezellige huiselijke sfeer

* Een warme maaltijd

* Zelfstandigheid aan de kinderen

* Themagerichte activiteiten

* Pedagogisch verantwoord opvang waar de voertaal Nederlands is

* Emotionele veiligheid

Methoden van KDV Omarm Mij

Om ons pedagogisch handelen te ondersteunen maken wij gebruik van de volgende methoden.

Piramide

Dit is een voor- en vroegschoolse educatie die jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar stimuleert op een speelse manier te ontwikkelen. Wij gebruiken Piramide als leidraad en is opgebouwd uit projecten die zich richten op de 8 ontwikkelingsgebieden.
Elk jaar staan dezelfde thema’s op het programma die gaan over de belevingswereld van het kind denk hierbij aan kleding, lente en verkeer etc. We gebruiken een jaarplanning voor de thema’s vanuit Piramide als houvast voor onze subthema’s op het KDV. Elke maand bespreken we de (sub)thema’s in het teamoverleg voorafgaande aan de volgende maand. Aansluitend zorgen voor de materialen die we nodig hebben en verdelen we de taken en zoeken we een locatie gekoppeld aan het thema. Op het informatiebord in de KDV ruimte worden de projecten bekend gemaakt.

Cito Volgsysteem voor het jonge kind

Dit Cito Volgsysteem is speciaal ontwikkeld voor baby’s, deumessen en peuters. Met dit systeem volgen wij de ontwikkeling van de kinderen en kunnen wij deze vergelijken met die van leeftijdsgenootjes. Het gaat om de gebieden van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taal- en rekenontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Het systeem bestaat uit observatielijsten voor baby’s, dreumessen en peuters en toetsen voor peuters vanaf 3 jaar.

Gezonde Kinderopvang: Gezonde start

De methode ‘Gezonde start’ is een totaalpakket voor ‘gezond leven’. Dit houdt in dat wij het bij KDV Omarm Mij belangrijk vinden dat wij goed eten, bewegen, rusten en ons prettig, gehoord en geaccepteerd voelen. Wij ondersteunen de kinderen om zich mentaal en fysiek ‘gezond’ te voelen. Wij leren de kinderen om blij te zijn met wie ze zijn en met hun identiteit. Ook begeleiden wij de ouders hierbij. Zo maken wij hen bewust van bepaalde zaken zoals bv. het geven van fruitpotjes aan het kind. Wij vertellen hen dat het maken van een fruithap met vers fruit de band met het kind kan versterken doordat je met liefde een gezonde maaltijd voor je kind maakt. Gezonde start staat voor positieve energie en een positieve benadering. Wij zijn daardoor flexibel, zeggen weinig nee en leggen veel uit waarom wij iets belangrijk vinden. Wij maken kinderen op een positieve manier bewust van risicos’s zonder dat wij iets op een negatieve manier verbieden. Wij leren elkaar als medewerkers dat wij eerst naar onszelf kijken en ons afvragen wat wij prettig vinden om ons zo in het kind te verplaatsen.

Observaties

Wij observeren de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van observatieformulieren. Op deze manier monitoren wij waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling en wat het kind nodig heeft om verder te groeien. Per jaar vinden er 2 observaties plaats, gekoppeld aan 2x een 10-minutengesprek met ouders/verzorgers. De observaties worden uitgevoerd aan de hand van het hierboven beschreven Cito-systeem, wanneer de kinderen 3 – 3,5 en 4 jaar oud zijn.

 

KDV ruimten

Kinderopvang Omarm Mij biedt kinderen een huiselijke en ontspannen omgeving met een ongedwongen sfeer. De oppervlakte binnen en buiten geeft kinderen volop bewegingsmogelijkheden. De binnenspeelruimten bij kinderopvang Omarm Mij zien er gezellig en vertrouwd uit. De indeling en inrichting zijn afgestemd op het opvangen van jonge kinderen.

In de binnenruimte is volop speelgoed aanwezig dat kinderen uitnodigd en prikkelt tot spelen en ontdekken. Een deel van het speelgoed is opgeborgen in kasten en staat op ooghoogte van het kind zodat het toegankelijk is en ze het zelf kunnen pakken.

De binnenruimte is goed geïsoleerd, wordt goed verwarmd en geventileerd. Het luchten gebeurt bijvoorbeeld 10 minuten voor aanvang van de kinderen, tijdens het slaapmoment en na sluiting.

De binnenruimte van het KDV bestaat uit een entree, 1e verdieping en souterain.

De entree is zodanig ingericht dat de kinderen in verschillende hoeken kunnen spelen. Zoals een bouwhoek, een huishoudhoekje en een afgebakend babyhoekje. De entree ruimte wordt aan de hand van een specifiek thema ingericht.

De ruimte in het souterain is zo ingericht dat kinderen de mogelijkheid hebben om in verschillende hoeken en op verschillende plaatsen te spelen, te knutselen, te bouwen of rustig een boekje te kunnen lezen. Ook is daar de slaapruimte te vinden waar de kinderen kunnen uitrusten.

Op de 1e verdieping staat de (eet)tafel waar wij gezellig samen komen voor de maaltijden of om rustig te spelen of puzzelen. Ook staat er een bank waarop de kinderen rustig kunnen kijken, voorgelezen kunnen worden en spelletjes kunnen doen.

De buitenruimte is qua indeling en inrichting gericht op het opvangen van jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er is een overkapping, moestuin en volop buitenspeelgoed (o.a. fietsjes) aanwezig waar de kinderen mee kunnen spelen. Ook is er een glijbaan waar de kinderen op kunnen klimmen, spelen en glijden. De buitenruimte is afgesloten en heeft 2 (nood)uitgangen.

 

Stabiliteit/vaste gezichten

De pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf opvang Omarm Mij hebben minimaal een afgerond opleiding conform het CAO Kinderopvang. De leidsters worden zorgvuldig geworven en geselecteerd, waarbij niet alleen gekeken wordt naar competenties en kennis, maar ook naar werkhouding, kindgerichtheid, motivatie en uitstraling. Elk jaar wordt er vanuit de directie een bijscholing aan de leidsters aangeboden.

Deze bijscholing zal altijd in het kader zijn van het pedagogisch handelen. De leidsters zijn ook gecertificeerd op het gebied van de Meldcode Kindermishandeling, EHak (Eerste hulp aan kinderen) en stagebegeleider . Hierbij wordt er jaarlijks aandacht aan geschonken tijdens een cao dag en tevens een bijscholing.

Naast de pedagogisch medewerkers is er een vrijwilliger aanwezig. Deze vrijwilliger biedt ondersteuning aan de pedagogisch medewerkers in het helpen begeleiden tevens verzorgen van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar, assisteren bij diverse kantoor werkzaamheden, zoals: het maken van roosters / planning en bij het zelfstandig ophalen van de kinderen op school.

 

 

Wennen op het KDV

De stap van thuis naar het kinderdagverblijf is voor zowel de ouders als het kind een belangrijke gebeurtenis. Het is fijn dat beide partijen van elkaar weten op welke manier wij met het kind omgaan, hiervoor is er een wenperiode.
Kinderopvang Omarm Mij neemt 2 weken de tijd om het kind te laten wennen aan de nieuwe omgeving, de groepsruimte, dagindeling en natuurlijk de groepsgenoten en de pedagogisch medewerkers. Dit bieden wij aan ten behoeve van de emotionele ontwikkeling van het kind.

Ook voor de ouders is het wennen aan de nieuwe omgeving, nieuwe opvangsituatie en het ontwikkelen van een goede verstandhouding met de pedagogisch medewerkers is van essentieel belang. Wij geven ook de ouders de ruimte om te wennen aan het ‘loslaten’ van hun kind en hebben oog voor de emoties van ouders hierbij.

Tijdens het intakegesprek worden voedingsschema’s, slaapritmes en omgang met het kind besproken. Tijdens de intake worden al deze punten met de ouders besproken en de wenperiode vastgesteld.

 

Dagritme KDV

Vanuit onze visie vinden wij het van belang dat wij het dagritme globaal aanhouden. Wij brengen rust in de dag door mee te bewegen met de behoeften van de kinderen en door ons niet op te laten jagen door ‘tijd’. Wij nemen de tijd voor de kinderen en geven hen persoonlijke aandacht. Een voorbeeld hiervan is dat wij ons tijdens het verschonen van de kinderen volledig richten op het kind dat op de commode ligt, contact maken en onze handelingen benoemen. Hieronder staat de globale dagindeling, dit geeft houvast en regelmaat.

 • Vanaf 7.30 uur tot 9.30 uur worden de kinderen gebracht. Bij binnenkomst mogen de kinderen vrij spelen. Tijdens de inloop vindt er overdracht plaats tussen de medewerkers en ouders. De ouders hebben ook de gelegenheid om mee te doen bij het vrijspel moment
 • Tussen 9:30 en 10:00 uur krijgen de kinderen hun ontbijt, dit kan zijn vers fruit, pap, cornflakes, een cracker en drinken. Wij zitten gezellig met elkaar aan tafel en de jongere kinderen doen ook mee. We lezen samen met de kinderen na het eten een boekje.

Hierna verschonen we de kinderen en gaat een van ons met de kinderen die al zindelijk zijn naar de wc. Daarna worden de  baby’s naar bed gebracht voor hun rust moment.

 • Tussen 10:00 en 11:30 uur worden verschillende activiteiten aangeboden, dit kan binnen of buiten als het weer het toelaat.
 • Tussen 11:30 en 12:30 uur lunchen we met de kinderen. We bieden cornflakes of brood aan, afhangende van het ontbijt die de kinderen hebben gehad. De kinderen krijgen vers sap, melk, thee, een fruit/groenten smoothie of water bij het eten.
 • Na het eten (vanaf 12.30 uur) worden de kinderen opgefrist en naar bed gebracht. Verschonen, handen wassen en opfrissen gebeurt bij ons, waar nodig, de hele dag door.

De oudere kinderen die niet naar bed gaan, kunnen lezen of een spel spelen of wordt er een activiteit met ze gedaan, bijvoorbeeld memory, kwartetten.

Daarnaast worden de baby’s uit bed gehaald en worden zij verschoond, gevoed, vertroeteld en met hen gespeeld.

 • Tussen 15:00 en 15:30 uur krijgen de kinderen fruit, een warme maaltijd en (fruit)water.
 • Tussen 15:00 en 16:00 uur is de rustperiode voor de baby’s.

De oudere kinderen mogen, als zij dit leuk vinden, helpen bij het opruimen van de eettafel en helpen bij de afwas. Hierna gaan de kinderen buiten spelen indien het weer dit toelaat.

 • Tussen 16:00 en 18:30 uur krijgen de kinderen drinken en een soepstengel of cracker en of

Hierna kunnen de kinderen weer gaan spelen en/of wordt er een activiteit met ze gedaan.

 • Vanaf 16.30 kunnen er kinderen opgehaald worden en is er tijd voor een overdracht aan ouders.
Spelen: materiaal, thema’s, lezen en muziek

De tijdsbesteding op onze kinderopvang wordt gezien als vrije tijd voor het kind. Ontspanning in combinatie met aandacht voor ontwikkeling staan daarin voorop. De medewerker verzorgt een uitdagend spel- en activiteitenaanbod om het kind te stimuleren, uit te dagen en in te spelen op zijn/haar interesses.

Kinderopvang Omarm Mij biedt volop uitdagend spelmateriaal aan. De ruimten zijn ook zo ingedeeld dat er diverse hoeken met thema’s zijn die aansluiten bij wat kinderen leuk vinden. Zo is er ook een lees- en ontspanningshoek, een bouwhoek en een kookhoek. Aan tafel kunnen de kinderen ook volop spelen, puzzelen, kleuren en tekenen.

Wij houden bij het knutselen, liedjes zingen, verhaaltjes, boeken of het kiezen van(kleur)platen rekening met bepaalde thema’s. Elk jaar komen alle seizoenen ruim aan bod. Wij knutselen voor Moederdag, Vaderdag, Opa en Oma dag, Koninginnedag, Sint Maarten en Sinterklaas.

Ook besteden wij volop aandacht aan Kerst en Pasen. Tussendoor komen ook andere thema’s aan bod, die per jaar kunnen verschillen. Natuurlijk maken kinderen ook dingen die ze zelf gewoon erg leuk vinden.

Kinderopvang Omarm Mij gaat bewust om met de tijdsduur en frequentie van het spel. Op de kinderopvang wordt er incidenteel naar de televisie of een dvd’tje gekeken. Kinderen vinden dit ook gezellig en het versterkt het groepsgevoel. Wel willen wij graag dat er een evenwicht bestaan tussen diverse activiteiten zoals sport en spel.

Daarnaast lezen wij veel voor aan de kinderen. Soms zijn dit boeken die aansluiten bij een bepaald thema, maar kinderen krijgen ook de mogelijkheid zelf boeken te kiezen. De medewerkers zijn getraind in het interactief voorlezen aan kinderen van 0 t/m 4 jaar. Dit gebeurd niet alleen met expressie van emoties, maar ook met het gebruiken van diverse materialen die aansluiten bij het verhaal. Ook doenwij elk jaar mee aan de Nationale Voorleesdagen, waarbij wij speciale voorleesgasten uitnodigen.

Voor muziek geldt dat er bij kinderopvang Omarm Mij genoeg mogelijkheden voor de kinderen zijn om hiermee bezig te zijn. Te denken valt aan muziekinstrumentjes, bewegen op muziek, kinderliedjes aanleren, muziek beluisteren en samen zingen. De medewerkers zijn gecertificerd in het geven van muzikale momenten. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de emoties, materialen, het lichaam en de stem.

Toelichting dagprogramma KDV Omarm Mij

Ontvangst van ouders en kinderen

Breng- en haalmomenten (tussen 07.00 en 09.30 uur en aan het einde van de dag)

Tijdens een haal- en brengmoment hebben we bewuste aandacht voor ouders en kinderen. De ouder wil graag even vertellen of horen hoe het thuis of op het dagverblijf is geweest. Een goed welkom is een belangrijk aspect voor het veilig voelen van kind en ouder. 

De pedagogisch medewerker begroet het kind en de ouder. Gevraagd wordt aan het kind hoe het met het kind is (afhankelijk van de leeftijd) en of het wil gaan spelen met een aantal dingen die klaar staan (“Wil je met de blokken of een puzzel maken?”). Wanneer een kind dit wil vangt de andere pedagogisch medewerker het op. Wil een kind dit samen met de ouder doen dan volgt het korte ontmoetingspraatje later.

Daarnaast is er ruimte voor afscheid nemen. Hiervoor wordt een ritueel ontwikkeld. Het ene kind wil graag op de arm genomen worden en samen met de pedagogisch medewerker de ouder nazwaaien. Het andere kind wil niet zwaaien maar direct gaan spelen.

Wel zegt de ouder altijd even dat hij/zij weg gaat en wanneer het kind weer gehaald wordt. (“Ik ga nu, maar ik kom je vanmiddag weer halen”). Bij het halen is er tevens bewuste aandacht voor ouder en kind conform het bovenstaande.

Voedingsbeleid

Kinderopvang Omarm Mij hecht veel waarde aan kwalitatief goed en gevarieerd eten en drinken. Wij letten erop dat de producten niet teveel suiker, zouten en vetten bevatten. De Ondernemer is gediplomeerd kok en heeft de scholing Coach gezonde Kinderopvang gevolgd.

Deze kennis en kunde wordt elke dag gebruikt om de kinderen een zo gezond mogelijke leefstijl aan te bieden en mee te geven. De (baby) maaltijden worden dagelijks vers bereid.

Voor de bereiding en het bewaren van voeding op de kinderopvang houden wij ons aan strikte regels. Alle maaltijden worden vers bereid door de pedagogisch medewerker. Er zal te alle tijden volgens het protocol hygiënecode en protocol handen wassen worden gewerkt. De temperatuur van de voorgeschotelde maaltijd wordt nauwkeurig gecontroleerd aan de hand van een temperatuurmeter (zie protocol hygiënecode en protocol handen wassen).

Belangrijk is dat kinderen leren om van jongs af aan een gezonde eetgewoonte te ontwikkelen.  Wij vinden het belangrijk dat er tijdens het eten een gezellige sfeer heerst, dat wij contact met elkaar hebben en praten en luisteren naar/met elkaar.

Kinderopvang  Omarm Mij verzorgt zelf het eten en drinken. De ouders hoeven hier dus niet aan te denken, behalve als er sprake is van speciale voeding.

Slapen 

De kinderen die overdag één keer slapen, gaan rond 12:30 uur naar bed. Het kan voorkomen dat kinderen eerder of later moe zijn, dan passen wij – zo mogelijk in overleg met de ouders (bij de overdracht ’s ochtends) – de slaaptijden van het kind hierop aan.

Bij de jongste kinderen die vaker op een dag slapen houden we zoveel mogelijk vast aan het eigen ritme en de vaste gewoonten van thuis.

De kinderen slapen in ergonomisch verantwoorde bedjes. Toezicht is aanwezig in de directe nabijheid van de slaapruimte.

Elk kind heeft bij Kinderopvang Omarm Mij een eigen slaapzakje en een bedje. Als de ouders dat willen, mag ook het slaapzakje van thuis worden meegegeven naar de kinderopvang. Het beddengoed wordt regelmatig gewassen met een neutraal wasmiddel. Zie schoonmaakrooster.

 

Sluitingsdagen

Wij zijn met de nationale feestdagen gesloten:

 • Nieuwjaarsdag – woensdag 1 januari 2020
 • Pasen – maandag 13 april 2020
 • Koningsdag – maandag 27 april 2020
 • Bevrijdingsdag om de vijf jaar – dinsdag 5 mei 2020.
 • Hemelvaartsdag – donderdag 21 mei 2020
 • Pinksteren – maandag 1 juni 2020
 • Kerst – vrijdag 25 december 2020
Tarieven 2020

Kinderopvang Omarm Mij is 52 weken in het jaar geopend. Wij hanteren geen zomersluiting. De genoemde tarieven zijn inclusief de benodigdheden zoals luiers/billendoekjes, warme maaltijden en alle activiteiten. Zie hieronder voor de huidige tarieven. (typfouten onder voorbehoud).

 Vanaf 1 maart 2020  zal het uurtarief €8,17 zijn.

 Extra Opvang

Is in overleg mogelijk.

 

Contact

Admiraal de Ruijterweg 58
1056 GL Amsterdam