Algemeen

Algemene Informatie Over Omarm Mij

Algemene informatie

Bij Kinderopvang Omarm Mij kunnen kinderen in de leeftijd van 0 tot met 13 jaar groeien en zich ontwikkelen tot kinderen met liefde voor en in verbinding met zichzelf, met de anderen, met de natuur in een multiculturele samenleving.

Wij werken met toegewijde en enthousiaste pedagogisch medewerkers. Er wordt een bewuste professionele pedagogische relatie aangegaan tussen pedagogisch medewerker en kind. Om dit te kunnen doen moet duidelijk zijn waar deze bewuste professionele pedagogische relatie op gebaseerd is, wat de uitgangspunten zijn en hoe dit in de praktijk tot uiting wordt gebracht.

De rode draad van onze methode is dat we kinderen liefdevol begeleiden in hun ontwikkeling en hen in de gelegenheid willen stellen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Inschrijvingsprocedure

Het eerste contact moment met de ouders vindt plaats tijdens het telefoongesprek waarbij wij informatie verstrekken en/of tijdens de rondleiding op onze locatie.

Wanneer de ouders voor een rondleiding komen, geven wij hen een open en warm welkom.

We nemen de tijd om samen rustig koffie/thee te drinken en informeren hen over de locatie, groepsindeling en onze pedagogische visie zodat zij een bewuste keuze kunnen maken voor Kinderopvang Omarm Mij.

De ouders ontvangen tijdens het eerste gesprek het informatieboekje. Alle onderwerpen uit het informatieboekje komen tijdens het eerste gesprek aan bod. Natuurlijk is veel ruimte voor het stellen van vragen door de ouders en of de kinderen.

Daarna is er de ruimte voor de ouders om met het kind/de kinderen de locatie en de groep(en) te bekijken. Ze krijgen een kijkje in de dagelijkse gang van zaken bij ons kinderdagverblijf.

Voor het kind/de kinderen is dit het eerste (wen)moment op de groep en komt het kind in contact met de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen.

Het is van bijzondere waarde te zien hoe ouders omgaan met hun kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich bij ons thuis voelen. De kleinschaligheid van ons kinderdagverblijf is een bewuste keuze, het kind staat bij ons centraal.

Ouders krijgen het informatieboekje mee naar huis zodat zij de besproken informatie nog eens rustig na kunnen lezen. Tevens ontvangen zij de tarievenlijst.

Ouders kunnen daarna de keuze maken om het kind/de kinderen in te schrijven of aan te melden.

Pedagogische visie en uitgangspunten van kinderopvang Omarm mij

Bij het tot stand komen van onze pedagogische visie hebben wij gebruik gemaakt van gedachtegoed van meerdere filosofen en pedagogen zoals Malaguzzi, Korczak, Solter, Pikler, Gordon en Riksen-Walraven. Zij kunnen gezien worden als pedagogische inspiratiebronnen. Deze pedagogische visie & beleid is ontwikkeld in samenwerking met Catherine Delsing, Orthopedagoog, waar Casa4 mee samenwerkt. Ook haar gedachtegoed kan gezien worden als inspiratiebron. Casa4 en Catherine Delsing bieden de Ondernemers en medewerkers training in de pedagogische visie.

Vanuit de bovengenoemde inspiratiebronnen is de volgende pedagogische visie ontstaan:

Het bewust contact maken met en professioneel gericht zijn op het kind, de ouder, de medewerker (het individu). Neutraal en gericht op alle aspecten van de ontwikkeling. Deze evenwichtige liefdevolle benadering draagt bij aan het bevorderen van het basisvertrouwen. Wanneer kinderen geboren worden gaan we uit van een basisvertrouwen* van 70%, de resterende 30% volgt tijdens de ontwikkeling en de groei na de geboorte.

Deze pedagogische visie sluit goed aan bij een ieder die het belangrijk vindt dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen met liefde voor en in verbinding met zichzelf, met de anderen, met de natuur in een multiculturele samenleving. Het pedagogisch handelen is gebaseerd op het volledig mens mogen zijn*.

Wij willen kinderen in de gelegenheid stellen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Dit doen we door de ontwikkeling en belevingswereld van het kind te volgen en hierop aan te sluiten door het aanbieden van ervaringen die bij het kind passen en het kind verrijken. Hierbij wordt het kind Respectvol, Ruimtelijk, Individueel en Neutraal, zonder oordeel, liefdevol benaderd (benadering volgens de RRIN).

De pedagogische visie van Kinderopvang Omarm mij berust op vier pijlers (de RRIN):

Een Respectvolle benadering naar elkaar.

We benaderen kinderen respectvol vanuit de belevingswereld van het kind. Wij hebben oog voor de eigenheid en individualiteit van het kind. Naast individueel contact begeleiden we het kind in de omgang met volwassenen en andere kinderen. Wij noemen dit het actief volgend begeleiden in dialoog: we leren kinderen zelf te leren. We willen oog hebben voor detail, respect voor elkaar en de dingen om ons heen en voor de natuur.

Een Ruimtelijke benadering in fysieke en psychische zin.

We gaan er van uit dat iedereen door ruimte om zich heen zich kan ontwikkelen. Daarom bieden we verschillende ingerichte ruimten waar diverse activiteiten gedaan kunnen worden. Wij geven kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. We zorgen voor ruimte, voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkelingen van het kind.

Een Individuele benadering.

Ieder mens is uniek. We luisteren echt naar elkaar, we nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag. We geven kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.

Een Neutrale benadering.

Een neutraal (zonder oordeel) benadering is de basis van de hele ontwikkeling. Daarom vinden we het belangrijk om te signaleren en op te merken: wat vraagt dit kind van mij als opvoeder; hoe kan ik hier op een liefdevolle doch neutrale manier mee omgaan. We gaan daarbij uiteraard ook uit van een oordeel loze houding tegenover onze veelkleurige samenleving. Wij bieden de kinderen emotionele veiligheid, vertrouwen en ruimte. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid, en worden ze gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid (autonomie) en sociale verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor zichzelf, elkaar en de omgeving.

De vier pijlers vragen een actieve liefdevolle houding van pedagogische medewerkers naar kinderen. De relatie tussen pedagogisch medewerker en kind kent een aantal regels die als basis gehanteerd worden. Deze vuistregels zijn de vertaling van de hieronder beschreven uitgangspunten in de houding en omgang met kinderen. Het kind krijgt  onvoorwaardelijk steun en vertrouwen van de pedagogisch medewerkers die voor het kind zorgt.

 

Wenmomenten

Het aantal wenmomenten bij plaatsing van een kind wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele vraag en situatie van het kind, de ouder(s)/verzorger(s) en de stamgroep. In de praktijk betekent dit vaak 1 tot 2 wenmomenten. De eerste kennismaking is vaak bij de rondleiding en het plaatsingsgesprek. Daarnaast worden in de praktijk meestal nog één of twee wenmomenten van een paar uren afgesproken waarbij de ouder soms eerst even meedraait en dan een poosje het pand verlaat.

Ook is er een wenbeleid voor de overgang naar een nieuwe stamgroep. Veelal gaat een kind eerst (spontaan) al eens even meedraaien met activiteiten op de nieuwe groep. Dit wordt vervolgens uitgebreid naar een dagdeel waarbij soms een vaste medewerker meegaat met het kind. In overleg met de ouders wordt het moment bepaald waarop een kind definitief overgaat naar de volgende groep en doet de mentor van het kind een overdracht naar de nieuwe mentor.

De dreumesen gaan tegen de tijd dat ze bijna aan de peutergroep toe zijn, een aantal keren wennen op de peutergroep. In geval van bijv. ziekte van pmers kan er voor gekozen worden om een peuter mee te laten draaien bij de baby/dreumesen. Hier wordt altijd pedagogisch verantwoordelijk naar gekeken en in besloten.

Spelen: materiaal, thema’s, lezen en muziek

De tijdsbesteding op onze kinderopvang wordt gezien als vrije tijd voor het kind. Ontspanning in combinatie met aandacht voor ontwikkeling staan daarin voorop. De medewerker verzorgt een uitdagend spel- en activiteitenaanbod om het kind te stimuleren, uit te dagen en in te spelen op zijn/haar interesses.

Kinderopvang Omarm Mij biedt volop uitdagend spelmateriaal aan. De ruimten zijn ook zo ingedeeld dat er diverse hoeken met thema’s zijn die aansluiten bij wat kinderen leuk vinden. Zo is er ook een lees- en ontspanningshoek, een bouwhoek en een kookhoek. Aan tafel kunnen de kinderen ook volop spelen, puzzelen, kleuren en tekenen.

Wij houden bij het knutselen, liedjes zingen, verhaaltjes, boeken of het kiezen van(kleur)platen rekening met bepaalde thema’s. Elk jaar komen alle seizoenen ruim aan bod. Wij knutselen voor Moederdag, Vaderdag, Opa en Oma dag, Koninginnedag, Sint Maarten en Sinterklaas.

Ook besteden wij volop aandacht aan Kerst en Pasen. Tussendoor komen ook andere thema’s aan bod, die per jaar kunnen verschillen. Natuurlijk maken kinderen ook dingen die ze zelf gewoon erg leuk vinden.

Kinderopvang Omarm Mij gaat bewust om met de tijdsduur en frequentie van het spel. Op de kinderopvang wordt er incidenteel naar de televisie of een dvd’tje gekeken. Kinderen vinden dit ook gezellig en het versterkt het groepsgevoel. Wel willen wij graag dat er een evenwicht bestaan tussen diverse activiteiten zoals sport en spel.

Daarnaast lezen wij veel voor aan de kinderen. Soms zijn dit boeken die aansluiten bij een bepaald thema, maar kinderen krijgen ook de mogelijkheid zelf boeken te kiezen. De medewerkers zijn getraind in het interactief voorlezen aan kinderen van 0 t/m 4 jaar. Dit gebeurd niet alleen met expressie van emoties, maar ook met het gebruiken van diverse materialen die aansluiten bij het verhaal. Ook doen wij elk jaar mee aan de Nationale Voorleesdagen, waarbij wij speciale voorleesgasten uitnodigen.

Voor muziek geldt dat er bij kinderopvang Omarm Mij genoeg mogelijkheden voor de kinderen zijn om hiermee bezig te zijn. Te denken valt aan muziekinstrumentjes, bewegen op muziek, kinderliedjes aanleren, muziek beluisteren en samen zingen. De medewerkers zijn gecertificerd in het geven van muzikale momenten. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de emoties, materialen, het lichaam en de stem.

 

Ontwikkeling & Voeding

Bij kinderopvang Omarm mij staat het kind centraal. De Piramide van ontwikkeling , begeleiding, ontdekken van het bewust zijn staan hierbij voorop.
Op spelenderwijs stomen wij het kind klaar, het uitgangspunt is dat het kind moet opgroeien in een veilige en prettige omgeving, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Naast deze methode maken wij gebruik van MEMO, dit staat voor memorabele momenten.
Hierbij komen er 2x per maand artiesten met muziekinstrumenten langs om de kinderen te laten zien, horen en voelen wat zo een instrument allemaal kan. Voor elke leeftijdsgroep zijn er verschillende activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Kinderopvang Omarm Mij hecht veel waarde aan kwalitatief goed en gevarieerd eten en drinken. Wij letten erop dat de producten niet teveel suiker, zouten en vetten bevatten. De Ondernemer is gediplomeerd kok en heeft de scholing Coach gezonde Kinderopvang gevolgd.

Deze kennis en kunde wordt elke dag gebruikt om de kinderen een zo gezond mogelijke leefstijl aan te bieden en mee te geven. De (baby) maaltijden worden dagelijks vers bereid.

Voor de bereiding en het bewaren van voeding op de kinderopvang houden wij ons aan strikte regels. Alle maaltijden worden vers bereid door de pedagogisch medewerker. Er zal te alle tijden volgens het protocol hygiënecode en protocol handen wassen worden gewerkt. De temperatuur van de voorgeschotelde maaltijd wordt nauwkeurig gecontroleerd aan de hand van een temperatuurmeter (zie protocol hygiënecode en protocol handen wassen).

Belangrijk is dat kinderen leren om van jongs af aan een gezonde eetgewoonte te ontwikkelen.  Wij vinden het belangrijk dat er tijdens het eten een gezellige sfeer heerst, dat wij contact met elkaar hebben en praten en luisteren naar/met elkaar.

Kinderopvang  Omarm Mij verzorgt zelf het eten en drinken. De ouders hoeven hier dus niet aan te denken, behalve als er sprake is van speciale voeding.

 

Openingstijden

Kinderopvang Omarm mij is klein van opzet en biedt ruimte aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij bieden opvang van maandag t/m vrijdag van 7:30 – 18:30 uur.

Contact

Admiraal de Ruijterweg 58
1056 GL Amsterdam