kinder

Contact:

Admiraal de Ruijterweg 58,1056 GL Amsterdam.
Telefoon: +31(0)207 769 015
MOB: +31(0)628 444 151

Wenbeleid

Belangrijk voor het kind

Voor het kind is het heel belangrijk dat het de leidsters leert kennen. De stap van thuis naar het kinderdagverblijf is voor zowel de ouders als het kind een belangrijke gebeurtenis.
Het is fijn dat beide partijen van elkaar weten op welke manier wij met het kind omgaan, hiervoor is een wenperiode nodig.

Kinderopvang Omarm mij heeft ten behoeven van de emotionele veiligheid van het kind 2 weken hiervoor uitgetrokken, om het kind vertrouwd te laten raken met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de dagindeling, de groepsgenootjes, de leidsters enz.

Ook voor de ouder is het wennen aan de nieuwe omgeving, nieuwe opvangsituatie en het ontwikkelen van een goede verstandhouding met de leidsters van essentieel belang.

De zaken zoals voedingsschema’s, slaapritme en omgang met het kind, thuis en in het kinderdagverblijf zullen op elkaar afgestemd moeten worden. Tijdens de intake worden al deze punten met de ouders besproken en de wenperiode vastgesteld.


4-ogen en oren principe

Kinderopvang Omarm mij 0-4 jaar (over ons)
Kinderopvang Omarm mij vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in praktijk.
Vanaf juli 2013 moet de kindercentra (0 tot 4 jaar) aan de eisen die gesteld worden in dit principe voldoen. De GGD controleert hierop. De 4 ogen en oren principe is locatie specifiek uitgewerkt in het werkplan per locatie.
Het 4-ogen en oren principe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op kinderen in kinderdagverblijven.

3-uursregeling:
Conform het convenant kwaliteit is het toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. Dit mag op de volgende tijden:
• voor 9.30 uur
• tussen 12.30 en 15.00 uur
• na 16.30 uur

Veiligheid en gezondheid

Onze werkinstructie wat betreft gezondheid,
verzorging van de kinderen zijn vastgesteld in onze protocollen. Deze hebben betrekking tot hygiëne, medicatie, calamiteiten, ontruimingsplan en voeding. Deze liggen ter inzage op de groep. Naleving van deze protocollen worden d.m.v. teambesprekingen en studiedagen bijgehouden. Er wordt ook gewerkt met een achterwacht. De achterwachtregeling van Omarm mij wordt gerealiseerd door 3 volwassenen in de nabij omgeving van de locatie en door de directie team.

De achterwacht moet binnen 10 min op locatie kunnen zijn. De lijst van de achterwacht regeling is ter inzage op de groep. Elke jaar voeren wij op elke locatie een risico-inventarisatie op gebied van veiligheid en gezondheid uit. Mocht het nodig zijn dat er maatregelingen genomen moeten worden, dan zal dit leiden tot actie. Per groep worden er als vervolg actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld. Er wordt hiervan een verslag gemaakt en deze wordt tijdens de oudercommissie bespreking behandeld indien nodig is

ouders zeggen

Moeder van Daeley:

Kinderopvang Omarm Mij is een ontzettend leuke en gezellige kinderopvang. Bij binnenkomst voel je gelijk de warmte en de prettige sfeer.

Het is net een tweede huis voor de kinderen. Daarnaast leren ze veel en ongelooflijk snel door de verschillende activiteiten. Omarm Mij is zeker een aanrader voor iedereen.

Moeder van Mae:

Mijn dochter zit net bij Omarm mij. De naam zegt het al, we worden met open armen ontvangen. Vol enthousiaste staan de begeleidsters bij de deur om mijn dochter te knuffelen.

Dagelijks worden er leuke activiteiten gedaan met de kinderen. Mijn dochter van 10 maanden heeft er zelfs haar eerste schilder les gehad.

Dominique voelt goed aan wat een moeder nodig heeft en stuurt regelmatig leuke foto's van mijn dochter die buiten op de fiets zit of met haar vingers in de verf. Zo ben ik toch een beetje bij haar.

Ook heeft mijn dochter al kennisgemaakt met verschillende muziek instrumenten. Met ' MEMO' komen er muzikanten langs om samen met de kinderen muziek te gaan ontdekken. Ik heb al meerdere verslagen gekregen met foto's over wat ze er allemaal mee maakt.

Heel leuk om zo met mijn dochter mee te kunnen leven. Er heerst een fijne sfeer bij kdv omarm mij met vrolijke begeleidsters. Ik breng mijn kind met plezier erheen.

Ouderbetrokkenheid

Communicatie en contact met de ouders

Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een kennismakingsgesprek met de ouders plaats. Tijdens dit gesprek wordt de praktische kant van de opvang doorgenomen en de zakelijke aspecten worden vastgelegd in een eventuele overeenkomst.

Naar behoefte van de ouders vindt er telefonisch contact plaats. Verder is er tijdens de breng- en ophaalmomenten alle gelegenheid om de leidsters en de leiding te spreken. Tijdens de opvang kan er gebruik worden gemaakt van een overdrachtsschrift op verzoek van de ouders die zij zelf dienen aan te schaffen.


Leidsters van kinderopvang Omarm mij zullen in het contact met de ouders, alle informatie vertrouwelijk behandelen, met respect voor de privacy van ouders en kinderen. Ouders worden ook door middel van een memo als reminder op de hoogte gesteld, bijvoorbeeld bij , aankondiging van een studiedag of sluitingsdag.

Inspectie kinderopvang

Jaarlijkse bezoek.
Elk jaar komt de Inspectie langs op de locatie van kinderopvang Omarm mij. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor de kinderopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

• Ouders
• Personeel
• Veiligheid en gezondheid
• Accommodatie en inrichting
• Groepsgrootte en leidster – kind – ratio
• Pedagogisch beleid en praktijk
• Klachten

De jaarlijkse GGD- inspectierapporten zijn ter inzage op deze website.

Oudercommissie
De Oudercommissie van Omarm mij is een initiatief van een groep ouders die de belangen van kinderen en ouders van Omarm mij zo goed mogelijk behartigen en vertegenwoordigen. Vanuit de oudercommissie worden allerlei onderwerpen besproken en bekeken die vanuit de ouders worden aangedragen.

De oudercommissies spelen een belangrijke rol in de communicatie met ouders. De locatie heeft een oudercommissie die regelmatig bijeenkomt om zaken met elkaar of op uitnodiging directie of leidinggevende te bespreken. De oudercommissie heeft een signalerende, ondersteunende en adviserende functie.

Risico-
inventarisatie

De groepsruimtes van kinderopvang Omarm mij voldoen aan alle eisen die de overheid stelt op het gebied van veiligheid en gezondheid. De leidsters zijn verantwoordelijk voor een veilige, schone en gezonde opvangomgeving . Kinderopvang Omarm mij controleert d.m.v. een risico-inventarisatie betreffende veiligheid en gezondheid gebaseerd op de opvangomgeving.

Deze wordt jaarlijks aan de hand van een lijst opnieuw gecontroleerd. In het plan van aanpak dat hieraan verbonden is, kunt u lezen welke maatregelen er getroffen zijn om de risico’s te beperken. Deze lijsten met maatregelingen zijn op de locaties in te zien, te weten in de bakjes aan de muur.

Klachten

Hoe gaan wij met klachten om?
Het kan voorkomen dat ouders een klacht hebben of dat er sprake is van een meningsverschil. In dat geval hebben de ouders de keus om de klacht met de leidinggevende van kinderopvang Omarm mij te bespreken of direct dit bij de Klachtenloket aan te geven.

Indien de ouder voor de kinderdagverblijf kiest, dan zal dit ongeacht professioneel worden behandeld. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunnen ouders zich alsnog richten tot de Klachtenloket. Ook heeft de ouder de keus om direct contact op te nemen met de Geschillencommissie. Kinderopvang Omarm mij is aangesloten bij deze stichting. Contact opnemen met de Klachtenloket Peuterspeelzaal kan via de website van de stichting (www.klachtenloketkinderopvang.nl), via telefoonnummer 0900-1877 of de Geschillencommissie (www.geschillencommissie.nl), via telefoonnummer 070-3105310.