kinder

Contact:

Admiraal de Ruijterweg 58,1056 GL Amsterdam.
Telefoon: +31(0)207 769 015
MOB: +31(0)628 444 151

Directeur

Dominique
Graag presenteer ik mezelf aan u voor. Mijn naam is Dominique Porthos de trotse eigenaar van kinderopvang Omarm mij. Een gebalanceerde opvoeding is voor mij van essentieel belang. Samen met mijn team streef ik er naar om een kwalitatief kinderopvang te bieden, gebaseerd op de wensen van de ouders en in het belang van de kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is van zelf sprekend om elk uniek kind een eigen patroon te laten vormen in hun persoonlijkheid, sociale emotionele aspecten.

Als het kind zelfvertrouwen en een goede zelfbeeld heeft staat het steviger in zijn leefomgeving. Na 15 jaar ervaring te hebben opgedaan in de kinderopvang was het voor mij duidelijk dat de emotioneel veiligheid van een kind, stabiliteit kan bieden in zijn omgeving en zijn toekomst perspectief. Die emotionele veiligheid is als het ware een fundering met het oog op vertrouwen, zelfredzaamheid, acceptatie en normen en waarden. Mijn uitgangspunt is ieder kind heeft het recht om de ruimte te krijgen om op eigen tempo te ontwikkelen in een veilige en prettige omgeving. Wij omarmen ieder kind met enthousiasme ongeacht welke komaf en geloofsovertuiging.

LEIDSTERS

Opgeleide medewerkers

De algemene leidinggevende is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, het aansturen en begeleiden van de dagelijkse gang van zaken. Ook draagt de leidinggevende onder meer zorg voor een kwalitatief en kwantitatief goede personeelsbezetting en is regelmatig op de locaties aanwezig om het pedagogisch handelen van de leidsters te begeleiden en aan te sturen.

Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de groepsvergaderingen, teamoverleg, individuele gesprekken en functioneringsgesprekken. De leidinggevende is bevoegd om op de locaties te staan als voltallige leidster. Zij draagt ook de functie als aandacht commissaris en klachtencoördinator.

Leidsters van kinderopvang Omarm mij hebben minimaal een afgerond opleiding conform het CAO Kinderopvang, waarvan een aantal leidsters gecertificeerd zijn op het gebied van het VVE – piramide methode, meldcode kindermishandelingen en EHBO cursus hebben gevolgd dat jaarlijks herhaald wordt. Ook wordt er regelmatig aan de leidsters een vakgerichte cursus aangeboden. Iedere jaar vindt er een bijscholing plaats voor de leidsters. Dit bestaat groots deel uit de ontwikkeling van het kind. De leidsters worden zorgvuldig geworven en geselecteerd, waarbij niet alleen gekeken wordt naar competenties en kennis, maar ook naar werkhouding, kind gerichtheid, motivatie en uitstraling. De leidsters leveren een bijdrage aan de uitvoering van het plan en aan het kindvriendelijk klimaat op de opvang, alles gericht op het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Alle leidsters hebben een ‘verklaring van goed gedrag’ overlegd die is afgegeven door de gemeente.


tutor

Toetsen, observeren en tutoring Om de ontwikkeling van een kind te volgen is het belangrijk goed te observeren. Wat voor gedrag vertoont het kind? Welke resultaten leveren het spelen en leren op?

Voor het observeren en volgen van kinderen in hun ontwikkeling werken wij met de Piramide kindvolgsysteem “Samen kijken naar kinderen”. Twee keer per jaar kunnen daarnaast, na overleg met ouders, bij de 3-jarige kinderen toetsen van het peutervolgsysteem worden afgenomen. Deze toetsen sluiten aan op de toetsen van het leerlingvolgsysteem die op de meeste basisscholen worden gebruikt. Met deze toetsen kunnen de kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling en zo nodig extra begeleiding (tutoring) krijgen.

Deze tutor wordt uitgevoerd door een gecertificeerd vve leidster van Omarm mij. Dit is een pedagogisch medewerker die met kinderen die dat nodig hebben individueel of in een klein groepje een activiteit doet, voorbereidend op de piramideactiviteiten die in de groep gaan komen. Hierdoor is het leerrendement hoger en zullen kinderen extra vooruit gaan in hun ontwikkeling. Naast het uitvoeren van activiteiten met individuele kinderen heeft de tutor als taak de toetsen af te nemen.

Bezetting

Stamgroepen
Stamgroep, leeftijdsgrens en leidster-kind-ratio. Momenteel heeft kinderopvang Omarm mij capaciteit om per dag 1 groep kinderen op te vangen van in totaal maximaal 16 kinderen. De capaciteit hangt mede af van de leeftijdssamenstelling van de stamgroepen. De stamgroepen bestaan uit kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

De verhouding tussen het aantal leidsters en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de stamgroep bedraagt ten minste:
- 1 leidster per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 leidster per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 leidster per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 leidster per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

Deze kind aantallen gecombineerd met het aantal leidsters zijn gebaseerd op de GGD richtlijnen. Er is voor het grootste gedeelte van het jaar een vaste leidster van elke stamgroep aanwezig. Dit om een vertrouwd gevoel te geven aan het kind.

Doordat wij kleinschalig zijn, kennen de kinderen de leidsters en elkaar. Hierdoor vormt het samenvoegen op een andere groep dan de stamgroep bijna geen drempel voor de kinderen die door afgesproken activiteit de stamgroep verlaten.

Indien er afwijking zich voordoet m.b.t. het kind – leidster – ratio, dan wordt deze aangevuld door 1 volwassenen of door ondersteuning van de leidinggevende waar en hoelang het nodig is.