kinder

Contact:

Admiraal de Ruijterweg 58,1056 GL Amsterdam.
Telefoon: +31(0)207 769 015
MOB: +31(0)628 444 151

Emotionele veiligheid

Om het kind optimaal te kunnen laten functioneren heeft het vertrouwen nodig in zichzelf en de omgeving. In spelen, op deze behoefte doen wij door uw kind een veilige omgeving aan te bieden. Het is van belang dat een kind zichzelf kan zijn en zijn gevoelens kan uiten. De emoties van kinderen krijgen speciale aandacht en wordt gewaarborgd.


Blijdschap delen wij in de groep en er is volop aandacht voor een knuffel, aai over de bol of een complimentje. Wij stimuleren dat kinderen (met name, de oudere kinderen) oog hebben voor elkaar, elkaar troosten bij verdriet en elkaar bijvoorbeeld helpen om iets te doen. Bij het doornemen van de regels voor elke activiteit voorkomt dat het kind de mist in gaat, dit omdat het kind hoort wat van hem/haar verwacht wordt. Bij constatering van ongewenst gedrag wordt het kind op positieve wijze benaderd. Het niet luisteren, stout doen wordt d.m.v. de afspraken, regels en omgangsvormen op 'kind oog hoogte' op een duidelijke en rustige wijze aan het kind herhaald. Hierbij geeft de leidster het goede voorbeeld door zichzelf aan bovenstaand regels te houden en pedagogisch te handelen. Jaarlijks worden de leidsters geďnstrueerd over de inhoud van de pedagogisch beleidsplan en ook hiernaar te handelen. Het observeren, signaleren nemen wij serieus. Ouders kunnen altijd terecht bij de leiding van ons kinderopvang, als er problemen of vragen over de opvoeding zijn. Als een kind opvallend gedrag vertoont, gaan wij met de ouders in gesprek. Met de ouders wordt het gedrag besproken en samen proberen wij het gedrag te duiden. Waar nodig is wordt aan ouders geadviseerd contact op te nemen met een professionele instelling. Bij tijdige hulp kan erger worden voorkomen.

Persoonlijke competentie
Kinderopvang Omarm mij besteedt heel veel aandacht aan de zelfredzaamheid van kinderen en de (groei van) hun zelfvertrouwen. De drang om zich te ontwikkelen is van nature aanwezig. Een belangrijk middel om grip te krijgen op hun omgeving is het spel. De aanpak gebeurt individueel door het stimuleren van het ‘zelf doen’ bij het uit- en aankleden, eten en drinken en potje doen enz. en door het aanbieden van een stimulerende omgeving met veel uitdagend spel en leermateriaal. In de groep wordt hier spelenderwijs aandacht aan besteed: samen opruimen, gezamenlijk presteren waardoor het kind ontdekt waar hij/zij goed in is. Het maken van werkjes, nieuwe ervaring op doen en hiervoor complimentjes ontvangen bevordert het zelfvertrouwen van het kind. Door consequentie en continuďteit krijgt het kind hier grip op.

Sociale ontwikkeling

Elk kind is uniek

heeft een unieke persoonlijkheid en ontwikkeld zich ook volgens een eigen patroon. Als het kind zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld heeft staat het steviger in zijn leefomgeving.

Door samenspel met andere oefent het kind vaardigheden zoals behulpzaam zijn, communicatie en samenwerken. Door initiatief van kind en leidster omtrent conflicten leert het kind rekening te houden met een ander.

Het is van belang dat de leidster het goede voorbeeld geeft. Ook leert het kind andere te respecteren en te waarderen.


Creatieve ontwikkeling

De wereld van een kind bestaat uit spelen, spelen, en nog eens spelen. Wij stimuleren de creatieve ontwikkeling van de kinderen door ze tal van spelmaterialen en activiteiten aan te bieden.

De kinderen maken op hun eigen tempo kennis met allerlei - voor hen - nieuwe materialen en leren werkjes te maken. Ook de talige creativiteit wordt uitgedaagd door taal- en fantasiespelletjes, het voorlezen, het zingen van liedjes en bewegen op muziek.

Normen en waarden

Wij van kinderopvang Omarm mij hechten grote waarde aan goede manieren en algemene fatsoensnormen.

Ons uitgangspunt bij deze ontwikkeling is dat wij respect voor elkaar tonen ongeacht welke komaf en geloofsovertuiging. Het overbrengen van de waarden en de normen eist een goed inzicht van de leidster en kennis van de geldende waarden en normen in de thuissituatie van het kind.

Een goede uitleg in de gehanteerde verschillen in de thuissituatie en bij Omarm mij zijn daarbij van essentieel belang dit geeft het kind namelijk zelfvertrouwen

Activiteiten en uitstapjes

Bij mooi weer gaan de kinderen zo veel mogelijk naar buiten. De mogelijkheid bestaat om samen te wandelen. In de nabije omgeving van de locaties bevinden zich een aantal speeltuinen, de bibliotheek en een park waar de kinderen zich goed kunnen uitleven. Uitstapjes vinden plaats onder begeleiding van leidsters van kinderopvang Omarm mij en eventueel ondersteuning door andere volwassenen; zoals stagiaires en vrijwilligers. Deze ondersteuning is bijvoorbeeld, het handjes vasthouden van kindjes, extra toezicht bij activiteiten enz.

Groepsactiviteit

Ook binnen de locatie is er genoeg groepsactiviteit te bedenken, die wij met de kinderen doen.

Kinderen hebben naast het spelen en bezig zijn, behoefte aan persoonlijke aandacht van de leidsters. De kinderen krijgen ruimte om te vertellen wat zij hebben beleefd en krijgen ook de kans om (samen) een activiteit te doen als zij daar om vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn schilderen en knutselen.